افتتاح پروژه های عمرانی خدماتی

نوع محتوا برای واکشی: 
news
پروژه مشارکتی تعاونی مسکن تابان3

پروژه مشارکتی تعاونی مسکن تابان3

مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2

مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2

12 طرح خدماتی – عمرانی در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان افتتاح و بهره برداری می شود/ احداث سامانه تصفیه پساب غسالخانه  

12 طرح خدماتی – عمرانی در سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان افتتاح و بهره برداری می شود/ احداث سامانه تصفیه پساب غسالخانه