آگهی مناقصه

تاریخ مزایده:
1401/04/13
موضوع:
عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی در پروژه اجرای پل غربی بهاران از کیلومتر 2.5 تا 4 رینگ حفاظتی
شرح:
 1. سازمان عمران شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی در پروژه اجرای پل غربی بهاران از کیلومتر 2.5 تا 4 رینگ حفاظتی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 2. مبلغ اولیه برآورد حدودا 14.690.000.000 ريال ناخالص (چهارده میلیارد و ششصد و نود میلیون ریال ناخالص) است. سازمان عمران می تواند مبلغ کل قرارداد را حداکثر تا 25% افزایش یا کاهش دهد.
 3. مدت قرارداد برابر با سه ماه خواهد بود. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.
 4. در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما قرارداد نیاز به تمدید داشته باشد به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ خواهد شد
 5. شرکت کنندگان می بایست به عنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه معادل 180/000/000ریال ضمانتنامه معتبر بانکی غیر دولتی(با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور)، اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا فیش واریزی به شماره حساب 1001000667317به نام سازمان عمران شهرداری اصفهان نزد بانک شهر جهان نما اصفهان) اخذ نمایند. چنانچه وجه نقد، چک(بانکی، بین بانکی، تضمین شده) یا موارد مشابه ارسال گردد، پاکت حاوی برگ پیشنهاد قیمت بازگشایی نخواهد شد. سپرده تضمین شرکت در مناقصه می بایست حتماً در وجه سازمان عمران شهرداری اصفهان باشد.
 6. در رابطه با سپرده شرکت کنندگان مطابق آیین نامه معاملات شهرداری مسترد خواهد شد.
 7. کلیه پیشنهادها باید در پاکت های لاک و مهر شده (ضمانتنامه و اوراق مناقصه در پاکت الف و برگ پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت ب) حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/04/13به دبیرخانه حراست سازمان ارسال گردد.
 8. پیمانکاران می بایست سابقه قرارداد مشابه با موضوع مناقصه داشته و رزومه خود را در پاکت الف ضمیمه نمائید بدیهی است در غیر اینصورت تصمیم در خصوص رد پیشنهاد بر عهده کمیسیون مناقصه خواهد بود.
 9. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده درمناقصه، موظف به مهرو امضا کلیه پاکتها واسناد مناقصه می باشند.

تبصره2: چنانچه متقاضی حضور در مناقصه یکی از انواع شرکت ها باشد ، باید آگهی آخرین تغییرات ثبت شرکت های دارای اعتبار خود را ضمیمه اسناد در پاکت الف نماید و اشخاص صاحب امضاء ضمن امضاء و مهر کلیه اوراق، مدارک شناسایی را نیز پیوست نماید.  ،بدیهی است در غیر اینصورت تصمیم در خصوص رد پیشنهاد بر عهده کمیسیون مناقصه خواهد بود.

 1. پیمانکار موظف به مطالعه دستورالعمل ایمن سازی سازمان می باشد و هنگام امضای قرارداد می بایست نسبت به امضا و تحویل آن اقدام نماید

تذکر:پیمانکار جهت تهیه یا مطالعه دستورالعمل ایمنی می تواند به دبیرخانه یا تابلو اعلانات سازمان مراجعه فرماید.

 1. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام باشد. به پیشنهادهای مشروط ، مبهم،فاقد سپرده ، بدون مهر و امضاء و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. سازمان عمران در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است و صرف شرکت در مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
 3. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول تمام شروط و تکلیف شهرداری اصفهان موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 4. سایر شرایط و مشخصات کامل در اسناد مناقصه اعلام گردید که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و بهراه سایر مدارک و مستندات اعلامی به پیشنهاد خود ضمینه و تسلیم نماید.

 

مهلت دریافت اسناد:
1401/04/13
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/04/13