مزایده ملک

تاریخ مزایده:
1401/03/23
موضوع:
38/784 % از یک واحد آپارتمان مسکونی واقع درخیابان رودکی روبروی امام زاده محسن ساختمان تابان دو طبقه اول واحد یک شمالی (سهم سازمان عمران)
مهلت دریافت اسناد:
1401/03/23
مهلت ارسال اسناد تکمیل شده:
1401/03/23