جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه احداث رینگ چهارم

جلسه بررسی پروژه‌ احداث رینگ چهارم _یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 با حضور معاون عمران شهری شهرداری اصفهان و مدیران حوزه معاونت عمران شهری و سازمان عمران و مسئولین پروژه برگزار شد.کد محتوا 47256