پروژه مشارکتی تعاونی مسکن تابان3

پروژه مشارکتی مجتمع  مسکونی تعاونی  مسکن تابان 3 واقع درمنطقه 12 می باشد.

مشخصات پروژه:

این سازه دارای 6طبقه روی پیلوت و 49 واحد مسکونی می باشد.

مساحت:1630 مترمربع 

زیر بنا:8140 متر مربع

بامشارکت  تعاونی مسکن شهرداری اصفهان  کد محتوا 22205

برچسب ها