دیوار های پیش ساخته  با ستون و پاشنه  یکی از جدیدترین محصولات مجتمع صفه می باشد. این دیوار ها به همه پاشنه  خود از جنس بتن می باشد و دارای کیفیت و استحکاک بالایی می...

جدول های  نیو جرسی تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند.

این جداول در ابعاد :50*70*80   سانتی متر و 80*120*300سانتی  متر تولید می شود.

...

جدول وت  پرسی تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند.
این جداول در ابعاد 50*50 سانتی متر تولید می شود.

گوم های بتنی  تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند.گوم های بتنی  جز یکی از بهترین قطعات پیش ساخته در مجمتع تولید صفه می باشد

...

جدول و کانیو وت پرسی تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند.
این جداول در ابعاد 30*90سانتی متر تولید می شود.

جدول های  نیو جرسی مفصلی تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند.

این جداول در ابعاد:70*100*400 سانتی متر و 70*100*600 سانتنی متر  تولید می...

بلوک های تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام می باشند. این بلوک ها بدون ترک خوردگی یا ... بوده.
این بلوک ها در ابعاد :20*20*40سانتی متر تولید...

یلوک های دیواری  تولید شده در مجتمع تولیدی صفه دارای بالاترین کیفیت و استحکام  می باشند. این بلوک ها بدون ترک خوردگی ویا... بوده

این بلوک ها  در ابعاد 20*20*40 سانتی...