مجمتع مسکونی تابان 1
مجمتع مسکونی تابان 1
22339

مجتمع مسکونی تابان 1 واقع در منطقه 8 می باشد.

مشخصات:

پروژه مشارکتی تعاونی مسکن تابان3
پروژه مشارکتی تعاونی مسکن تابان3
22205

پروژه مشارکتی مجتمع  مسکونی تعاونی  مسکن تابان 3 واقع درمنطقه 12 می باشد.

مشخصات پروژه:

این سازه دارای 6طبقه روی پیلوت و 49 واحد مسکونی می باشد.

مساحت:1630 مترمربع 

زیر بنا:8140 متر مربع

بامشارکت  تعاونی مسکن شهرداری اصفهان  

مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2
مجتمع مسکونی ،تجاری تابان 2
22202

پروژه مشارکتی تابان 2 واقع در منطقه 5 می باشد.

مشخصات پروژه:

 این سازه در دو بلوک 5 و3 طبقه روی پیلوت  می باشد

دارای 8 واحد مسکونی و یک واحد تجاری  می باشد

مساحت:564 مترمربع

زیربنا:1847 مترمربع

سرمایه گذار:سازمان عمران شهرداری اصفهان